information about upcoming events and News about life staging®™

A call for alternativ formats in Supervision and Group Work! click here

LIFE STAGING® WORKSHOPS I STOCKHOLM 2022

Det finns några platser kvar på workshopen 22-23 Oktober! 

Klickar du på den gröna texten kommer du till en video där du får veta mer om tänket!
Modellen/Upplägget och tänkande är inspirerat av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik och erbjuder  ett kreativt sätt i att arbeta med grupper, i personlig utveckling, som pedagogisk metod och i arbete med organisationer. I huvudsak handlar det om att skulptera och skapa tredimensionella "bilder" med hjälp av gruppdeltagarna genom några enkla instruktioner. Utan någon (initialt) verbal information. Vilket gör att seendet fokuseras och fördjupas, inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten,”också utmanas och berikas. Rörelsen från den första konstateradebilden/uppfattningen utvecklas under processen till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man kanske anat men ännu inte sett? Tillsammans på en helt trygg plats. Alla som deltar blir alltid både överraskade, mer"färgstarka"och grundade. Roligt har vi också! Mer information www.samtal.se!

Five question approach online course/workshop

Many professional conversations, meetings and collaborations begin and continue without an agreement on purpose and structure. With the help of the five questions, the collaboration can be formulated jointly in preliminary arrangements that can be reflected and thus change over time by asking the five questions over and over again. In a changing world, one also needs a changing structure without losing sight of the goal! Interested, please contact me for more info.

 a half day online workshop AT AGPA on the five question approach in march 2022 (RIA-RA in Swedish)


Workshop description:
 Many professional conversations, meetings and collaborations begin and continue without an ‎agreement on purpose and structure. With the help of the five questions, the collaboration can be ‎formulated jointly in preliminary arrangements that can be reflected and thus change over time by ‎asking the five questions over and over again. In a changing world, one also needs a changing structure ‎without losing sight of the goal!‎ Register 

MEETING WITH SUpervisors in Europe Through ANSE 2021

ANSE is The association of national Organisations for Supervision and Coaching in Europe. ANSE now represents more than 8.500 qualified supervisors and coaches in the field of consulting in 21 European countries and more than 80 training institutions. 

It is a great network who has a lot to offer. I have been joining "Talent Talks" and am now participating in two Intervision Groups. One of them met live and online (hybrid) in Vienna last week/weekend. Very inspiring and so is the name of our peer supervision group "ART AND THERAPY"- and we will  continue our meetings another three years! Click here to see what ANSE can offer. It is a lot!

ZOOM Superhandledningsgrupp  höstEN 2022 (SWEDISh) 

Har tänkt till lite och lyssnat på några förslag och önskemål. Utifrån detta är idén att ses en halvdag i månaden, max åtta deltagare, med fokus på personlig och professionell utveckling. I ett forum där du som deltagare får möjlighet att utforska såväl personliga, privata som professionella dilemman eller/och sådant du bara är nyfiken på, tillsammans med gruppen. Kreativa verktyg som  Zoom- Life Staging® (uppställningar),  narrativ intervju, ritande, reflekterande team mm. fungerar  också bra online.
Deltagare förbinder sig delta minst en termin i taget.

Datum: Fredagar 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12 (09:30-12:30, alt 13:00-16:00,)
Upplägg: Kommer att ske i samarbete med deltagarna.
Kostnad: Fem tillfällen á 3 timmar/tillfälle under höstterminen kostar  8 600 kr + moms/deltagare.
Anmälan: Bindande via mail till elisabet@lifestaging.se  senast den 17/6 där du också anger om du föredrar för- eller eftermiddagstid! 
* If there is an interest in an English speaking super-supervision/personal developpment group we can arrange that too.

ZOOM Meta Supervision in CORONA

I have created new ways to do Life Staging® supervision online by using new tools.
And will therefore offer opportunities to give meta- supervision in English.
The same opportunities will be given in Swedish. Se mer ovan!
Please contact me for more information if you are interested! 
elisabet@lifestaging.se

Learn About the format and the philosophy (swedish)

Handledning och arbete med grupper genom iscensättning – Life Staging®
Workshop våren eller hösten 2022 i Stockholm!
Inspirerad av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik erbjuder Life Staging® ett tillägg till dominant kognitiv förståelse och den tagna-för-givna-kunskap som kommit att prägla vissa delar av modern psykologisk praktik och teori idag.
Life Staging® är ett handledningsformat, ett sätt att arbeta med grupper och med organisationsutveckling. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Genom att erbjuda en rörelse från den konstaterade bilden/uppfattningen man redan har till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett?
I formatet ges ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket seriös humor!
Kursen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.

Målgrupp: Handledare, konsulter och professionella som arbetar med
grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa
och gestaltande tekniker och personlig utveckling.
Datum:  Ännu ej spikade p ga Coronaläget.
Lördag: 10:00 -17:00
Söndag: 10:00 -16:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.
Deltagarantal: Minimum åtta för att kursen ska bli av.
Plats: Centralt i Stockholm City.
Anmälan: Intresseanmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Information: www.lifestaging.se  eller  www.samtal.se eller 08-33 71 73
Sista anmälningsdag;  inte spikat

RIA-RA, En modell för uppdragstagande och professionellt samarbete (swedish) FIVE question approach in english

Två dagar under  2022, datum ännu ej spikade!
Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål och upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och med tydlig målinriktning och ansvarsfördelning. Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.
Ria-Ra-frågorna;
1) Vilka är här?
2) Har jag här att göra?
3) Vad har jag här att göra?
4) Gör vi rätt saker?
5) När ska vi sluta?
Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang.
Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: 2022, datum ännu ej spikade
Torsdag 10:00 -17:00
Fredag 09:00- 15:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Intresseanmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Information: elisabet@lifestaging.se eller 08-33 71 73

Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.
*Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.

INternational zoom group by AGPA 2020 -ongoing

For some time now, I have participated in a Zoom Group twice a week organized by colleagues in the International Network AGPA, American Group Psychotherapy Association. The aim is to connect members and to support each other during Corona. Everything is improvised and quite "leaderless" which is both challenging and developing, especially since all dialogue takes place in English. It is fantastic to getting to know colleagues both professionally and privately from all over the world. Talking and listening in real time with and to so many interesting and experienced colleagues in China, Singapore, Serbia, USA, Israel, England, Brazil etc. is a very rich experience!
There has been and will also be more ZOOM group offers ahead from AGPA! Looking forward to that!
The next AGPA Connect (yearly conference) will also be online.. A challenge, but I will probably try to explore that format and make a proposal!